Członkiem SPPON może zostać każda osoba fizyczna (nie firma), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, trudniąca się zawodowo działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem oraz spełniająca warunki nałożone przez Statut SPPON.

Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków Stowarzyszenia proszona jest o wypełnienie Deklaracji Członkowskiej i złożenie jej wraz z załącznikami w biurze SPPON lub przesłanie skanów na adres: sppon@sppon.pl.
Składka członkowska wynosi 90,00 zł miesięcznie.
Opłata wpisowa:
  • 0 zł – osoby, które ukończyły kurs „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” lub ”Zarządca Nieruchomości” organizowane przez SPPON i uzyskały licencję Pośrednika/Zarządcy PFRN (z tej opcji można skorzystać tylko raz, ponowne zapisanie się do SPPON będzie wiązać się z wniesieniem opłaty wpisowej),
  • 250 zł – osoby posiadające licencję zawodową Pośrednika lub Zarządcy Nieruchomości lub Rzeczoznawcy Majątkowego, nadaną na podstawie poprzednich przepisów prawnych oraz osoby, które uzyskały licencję Pośrednika/Zarządcy Nieruchomości PFRN
  • 500 zł – osoby, które nie posiadają licencji zawodowej

Osoby nie posiadające licencji Pośrednika przyjmowane są na okres jednego roku jako członkowie kandydaci, zgodnie ze Statutem SPPON.

Korzyści wynikające z przynależności do Stowarzyszenia to przede wszystkim:

Wypowiedzenie członkostwa

Wypowiedzenia członkostwa można dokonać w dowolnym momencie ze skutkiem skreślenia z listy członków na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie wpłynęło do biura SPPON, pod warunkiem uregulowanych płatności w składkach członkowskich. Rezygnacja w formie pisemnej może zostać wysłana mailem jako załącznik – skan rezygnacji z podpisem, pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczona osobiście do biura SPPON.

Za składki członkowskie oraz opłatę wpisową nie wystawiamy faktur.

Wyjaśnienie:
W sytuacji, w której przedsiębiorca dobrowolnie zapisuje się do konkretnej organizacji, odprowadzane składki członkowskie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tego przepisu koszty poniesione na rzecz podmiotu, do którego przynależność nie jest obligatoryjna, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów.
Zarówno wpisowe, jak i składki członkowskie wpłacane na rzecz stowarzyszenia, nie stanowią wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, ani z tytułu dostawy towarów, bowiem w wyniku dokonania powyższych czynności nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jako właściciel. Co za tym idzie – nie mogą być opodatkowane VAT. Opłaty członkowskie i wpisowe nie mają więc charakteru ekwiwalentnego – nie upoważniają członka stowarzyszenia, który te opłaty wniósł, do żadnego konkretnego świadczenia ze strony stowarzyszenia. Należności powyższe przeznaczane są na potrzeby związane z utrzymaniem samego stowarzyszenia, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych.

30 letnie doświadczenie na rynku.
Ponad 150 zrzeszonych pośredników i zarządców!
Serdecznie zapraszamy do współpracy!