Obowiązkowe ubezpieczenia OC 2024

Obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, tj.:

– osób fizycznych wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach prowadzonej działalności,
– osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
– wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków (zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia).

Jak to wygląda w praktyce?

  1. Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia składają właściciele biur nieruchomości (osoby fizyczne bądź prawne, spełniające kryteria oferty). Wszystkie osoby pracujące u jednego pośrednika w oparciu o umowę o pracę, są objęte jego ubezpieczeniem jako osoby wykonujące czynności pośrednictwa pod jego nadzorem. Jeśli pośrednicy zatrudniają więcej osób w swoich biurach, rekomendujemy zdecydowanie wybór wyższej sumy gwarancyjnej, ubezpieczenie będzie bowiem jedno na całe biuro, stąd potrzeba wyboru wyższej sumy gwarancyjnej.
  2. Jeśli w biurze nieruchomości pracują osoby na zasadzie współpracy, czyli mają własną działalność, ale współpracują pod szyldem jednego biura, to takie osoby powinny złożyć własną deklarację i otrzymają odrębny certyfikat, co oznacza, że będą miały własne ubezpieczenie z odrębną sumą gwarancyjną.
    Wyjaśnienie: osoby takie nie będą traktowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe jako pracujące pod nadzorem, działają bowiem formalnie jako odrębne podmioty. Dla bezpieczeństwa więc powinny posiadać własne ubezpieczenie OC.
  3. W przypadku prowadzenia biura nieruchomości w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników musi posiadać własne ubezpieczenie OC, a więc musi złożyć deklarację przystąpienia do ubezpieczenia OC.

Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną, prosimy o terminowe składanie wniosków o ubezpieczenie (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decydujące znaczenie ma data wpływu wniosku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zapoznaj się z ofertą – kliknij!