Szanowni Państwo,


Chcemy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników Obrocie Nieruchomościami dba o prawo do prywatności. SPPON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

 

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Administrator: Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (SPPON) z siedzibą w Gdyni 81-388 przy ul. Świętojańskiej 122/9.

 

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług SPPON, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 • komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów na naszym profilu na Facebooku i Instagramie,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez SPPON samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego wydarzenia, przy zapisaniu się do SPPON, podczas dodawania opinii i komentarzy oraz innych działań.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom wspierającym SPPON w świadczeniu usług płatniczych,
 2. podmiotom usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem  i usuwaniem  danych,
 3. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
 4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
 5. kancelariom prawnym, którym SPPON zleciło np. prowadzenie postępowania,
 6. podmioty z zakresu dochodzenia należności,
 7. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 8. na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
 9. podmioty prowadzące portale ogłoszeń,
 10. dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych,
 11. podmioty świadczące usługi marketingowe,
 12. doradcy zewnętrzni,
 13. inni podwykonawcy, z których korzysta Administrator w celu świadczenia Usług.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez SPPON, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Dane osobowe w celu marketingu własnego SPPON będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub odwołania zgody.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

 

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres sppon@sppon.pl z dopiskiem “Dane osobowe”.