Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Stowarzyszenia.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego poza prawem czynnym i biernym wyborczym oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.