Oferta ubezpieczenia OC dla Pośredników 2022

WAŻNE:

– z oferty mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby, które są pracownikami lub współpracownikami Członków SPPON!

– WYMAGANE dołączenie do Deklaracji OC PISEMNEGO OŚWIADCZENIA o współpracy z osobą, będącą Członkiem SPPON (ze wskazaniem imienia i nazwiska),

– warunkiem skorzystania z oferty dla osób będących Członkami SPPON jest brak zaległości w opłatach składkowych,

– warunkiem skorzystania z oferty dla osób będących pracownikami lub współpracownikami Członków SPPON jest brak zaległości w opłatach składkowych przez wskazanego w oświadczeniu Członka SPPON,

– osoby, które przystąpią do SPPON po 1 stycznia 2022 r. i będą chciały skorzystać z oferty Ubezpieczenia OC, są zobowiązane do zapłaty składek członkowskich za minimum 6 miesięcy z góry.

OFERTA WIENER

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu z wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

z włączeniem:

 • rezygnacji z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
 • ochrony w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego zachowaniem prawa regresu do tych osób

Do ubezpieczenia przystąpić można w dowolnym terminie w ciągu roku. Będzie ono wówczas obowiązywało od daty przystąpienia do 31 grudnia 2022. Składka zostanie obliczona proporcjonalnie co do ilości miesięcy pozostawania w mocy Ubezpieczenia.

Deklarację przystąpienia wraz z potwierdzeniem wpłaty (tytuł: OC 2022, konto SPPON: 13 1140 2017 0000 4902 1295 8497) należy przesyłać do biura SPPON mailem (sppon@sppon.pl). 

SKŁADKI UBEZPIECZENIA DLA CZŁONKÓW SPPON:

suma gwarancyjna składka roczna
25.000 EUR (minimalna)
180 PLN*
500.000 PLN
250 PLN*
1.000.000 PLN
550 PLN*
2.000.000 PLN
1400 PLN*

Deklaracja OC 2022 – Członkowie SPPON

SKŁADKI UBEZPIECZENIA DLA POZOSTAŁYCH OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPPON:

suma gwarancyjna składka roczna
25.000 EUR (minimalna) 270 PLN*
500.000 PLN 350 PLN*
1.000.000 PLN 680 PLN*
2.000.000 PLN 1680 PLN*

Deklaracja OC 2022 – pracownicy, współpracownicy Członków SPPON

Dodatkowo można skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego OC, uzupełniającego, którego zakres obejmuje m.in.:

 • OC za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • OC za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy),
 • OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu,
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego z zachowaniem prawa regresu,
 • Szkody w budynkach i pomieszczeniach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,
 • OC za szkody spowodowane przez banery reklamowe umieszczane na nieruchomościach,
 • OC w związku z świadczeniem usługi home stagingu.

Zakres ubezpieczenia jest objęty na bazie o.w.u. ubezpieczenia OC w działalności gospodarczej firm, z rozszerzeniem o czyste straty finansowe.
Koszt ubezpieczenia dobrowolnego wynosił 100,00 zł rocznie, pod warunkiem zawarcia OC obowiązkowego w ramach polisy grupowej SPPON.
Dodatkowa suma gwarancyjna: 100 000,00 zł.

*Wysokość składki przy bezszkodowym przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia u dowolnego Ubezpieczyciela. W przypadku występowania szkód w okresie ostatnich lat, składka może ulec podwyższeniu.

OFERTA SAGA BROKERS

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest dostępna na stronach serwisu internetowego www.sagabrokers.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 • dwóch ubezpieczycieli do wyboru: Concordia, PZU
 • atrakcyjne zniżki – do 60%
 • niskie składki – już od 170 zł
 • wysokie sumy gwarancyjne – do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona pracowników (nawet działań umyślnych)
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
 • asysta przy likwidacji szkody – działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
 • doświadczenie – wieloletnia współpraca z PFRN

Aby zapoznać się z ofertą ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers www.sagabrokers.pl