Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 10.10.2022 r. (poniedziałek) na godz. 11:30 Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Miejsce: Hotel My Story Gdynia, al. Zwycięstwa 14, Gdynia

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 10.10.2022 r. na godz. 12:00, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezes SPPON.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wskazanie protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu SPPON za okres od 01.01.2022 r. do 09.10.2022 r. oraz informacje na temat bieżącej działalności Zarządu.
 7. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa SPPON w kadencji 2023-2024.
 8. Przedstawienie programów wyborczych kandydatów na stanowisko Prezesa SPPON.
 9. Głosowanie nad wyborem Prezesa SPPON w kadencji 2023-2024.
 10. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 11. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 12. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 13. Głosowanie nad wyborem Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 14. Zgłaszanie kandydatur na trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 15. Głosowanie nad wyborem trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 16. Zgłaszanie kandydatur na pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 17. Głosowanie nad wyborem pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2023 – 2024.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Za Zarząd SPPON

Małgorzata Janucewicz
Prezes SPPON