Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 27.06.2023 r. (wtorek) na godz. 13:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Miejsce: siedziba SPPON

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 27.06.2023 r. na godz. 14:00, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad przez Prezes SPPON.
  2. Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Wskazanie protokolanta.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Sprawozdanie Zarządu SPPON za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego roku ubiegłego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SPPON za 2022 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SPPON.
  12. Aktualne plany możliwości i ograniczeń SPPON.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zakończenie obrad.

za Zarząd SPPON

Agnieszka Paszulewicz
Prezes SPPON